Predstavitev knjige “Pravni vidiki morskih območij v Sredozemskem morju«”

V sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor Republike Slovenije je Društvo za pomorsko pravo Slovenije (DPPS) danes predstavilo knjigo “Legal Aspects of Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea: An Adriatic and Ionian Perspective”. Knjiga, izdana pri londonski založbi Routledge (Taylor & Francis Group) septembra 2023, prinaša poglobljen mednarodno pravni pregled pravnih temeljev za vzpostavitev in razvoj morskih zaščitenih območij v Sredozemskem in Jadranskem morju.  Knjiga želi biti praktično orodje za vse, ki so vključeni v zaščito morskih območij – bodisi na lokalni, regionalni ali državni ravni.

dr. Mitja Bricelj, doc. dr. Mitja Grbec, mag. Iztok Škerlič

Namenjena je prispevanju k izpolnjevanju ciljev EU strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti do leta 2030. S pravnimi instrumenti in primeri iz prakse, predstavljenimi v knjigi, je ta dragocen vir ne le za države članice EU in kandidatke, temveč tudi za mednarodno skupnost. Knjiga prav tako služi kot dragocen vir za posameznike in študente, ki si prizadevajo za boljše razumevanje mednarodnega in EU prava, kot tudi specifik Jadransko-jonske strategije EU (EUSAIR) in Barcelonske konvencije, ki so ključni za učinkovito zaščito morskih ekosistemov.

Mitja Grbec: »Gre za prvo  analizo, ki z mednarodnopravnega vidika obravnava razpoložljive pravne podlage glede doseganje globalnih in regionalnih ciljev, vključno z zavezami EU, na področju morskih zaščitenih območij in biodiverzitetev Jadransko-ionski makroregiji. Predstavlja konkreten priročnik za vzpostavljanje čezmejno usklajenih morskih zaščitenih območij«.

Analiza, ki je bila izvedena v knjigi,  je bila izvedena v luči ključnih zavez Evropske unije na področju varstva narave, ki jih določa tako imenovana Strategija za biotsko raznovrstnost 2030. Ta med drugim postavlja cilje:

  • zakonsko zaščititi vsaj 30 odstotkov morskih voda Evropske unije in integrirati ekološke koridorje kot del čez-evropske naravne mreže;
  • strogo zaščititi vsaj eno tretjino že obstoječih zaščitenih območij Evropske unije, vključno z morskimi in obalnimi območji;
  • in učinkovito upravljati vsa zaščitena območja, vključno z morskim in obalnim okoljem, z določanjem jasnih ciljev ohranjanja in ukrepov ter z ustrezno njihovo spremljavo.

Mitja Bricelj,: »Knjiga nudi pravne in vsebinske podlage za preseganja statusa quo za odgovorno upravljanje z obalnimi in morskimi viri v ekoregiji Jadran. To je nujno za povečanje vodne, prehranske in podnebne varnosti ljudi v povodjih in na obalah skupnega morja.«

Uredniki knjige so odvetnik doc. dr. Mitja Grbec, prof. Tullio Scovazzi in prof. Ilaria z Univerze Bicocca v Milanu. Prispevke so dodali tudi dr. Mitja Bricelj (Koordinator stebra za Kakovost okolja v Evropski strategiji za Jadransko-ionsko Makroregijo- EUSAIR pri Ministrstvu za naravne vire in prostor) in mag. Iztok Škerlič (direktor JZP Izola/EUSAIR Podporne točke), predgovor pa je napisal prof. David Attard, sodnik ITLOS in priznani strokovnjak s področja mednarodnega pomorskega prava.

Knjiga je del prestižne serije “IMLI Studies in International Maritime Law”, katere glavni urednik je prof. Normana A. Martíneza Gutiérrez, direktor Inštituta za mednarodno pomorsko pravo na Malti (IMO IMLI), osvetljuje čezmejna orodja za ohranjanje in povečanje deleža morskih zaščitenih območij, s posebnim poudarkom na Jadranskem in Jonskem morju. Obravnava izive in nudi nekatere predloge rešitev za zaščito morskih prostorov na makroregionalni ravni (EUSAIR) in spodbuja vzpostavitev usklajene mreže čezmejnih morskih zaščitenih območij, ob upoštevanju interesov mednarodne plovbe.

Predstavitev knjige sovpada z začetkom 23. zasedanja držav pogodbenic Barcelonske konvencije (COP 23), kjer Slovenija v Portorožu gosti zasedanje in prevzema predsedovanje Konvenciji o varovanju morja in obal Sredozemskega morja (Barcelonska konvencija). Predstavlja poseben primer sodelovanja strokovnjakov iz Slovenije, Italije in širše regije, z namenom doseganja ciljev na področju ohranjanja biodiverzitete.

#COP23Med #SLOzaSredozemlje #KONFERENCAzaSredozemlje